Што е БЕСТ?

БЕСТ – Борд на Европски Студенти по Технологија е непрофитна и неполитичка организација чиј број на членови низ годините константно се зголемувa...

БЕСТ Скопје

Почетоците на БЕСТ Скопје ги врзуваме со идејата која за прв пат се појави кон крајот на 2001 и почетокот на 2002 година. Оваа продуктивна идеја набргу резултираше со формирање на Локална БЕСТ Група на 9 март 2002 година...

БЕСТ низ бројки

 • 9 Локални Инженерски натпревари
 • 13 Job Fair изданија
 • 15 академски курсеви
 • 16 години искуство...

Што е EBEC Challenge?

EBEC Challenge – European BEST Engineering Competition или на македонски Европски БЕСТ Инженерски Натпревар, е натпревар наменет за поттикнување на креативното размислување за решавање на комплексни проблеми.


Категории

Team Design

Целта на категоријата тимски дизајн е студентите кои се распоредени во тимови, да пронајдат решенија и да ги демонстрираат резултатите во ограничен период на време. Како краен резултат секој тим треба го презентира својот уред или конструкција која ги извршува неопходните функции. Тимовите треба да пресметаат и да конструираат направа или модел кој ќе ги задоволува посебните барања за ограничен период на време. Материјалите, алатот и потребните инструкции се обезбедени за учесниците, од страна на одговорните организатори, на денот на натпреварот. Резултатите се оценуваат според однапред дефинирани правила од страна на стручно жири.

Case Study

Case Study e интензивна анализа која дава конкретно решение на некој технолошки или менаџерски проблем. Секој тим треба да го разгледа проблемот детално и да предложи сугестии кои би придонеле до негово разрешување. Оваа категорија ја тестира способноста на студентите да размислуваат аналитички така што ги користат дадените информации да развијат хипотетичко решение. На крајот од натпреварот секој тим има своја презентација пред стручното жири.

19 February – Official opening and local event on education
Место на одржување: АМФ ФИНКИ

 • 11:00 - Официјално отвoрање
 • 11:45 - Коктел
 • 12:30 - Форумска расправа на тема: “Project Based Learning - Европа наспроти Македонија”

20 Февруари – CASE STUDY

 • Почеток: 10:00

21 Февруари – TEAM DESIGN

 • Почеток: 10:00

Листа на учесници

Учесници

Case Study

Тим Учесници
"Dangerous Minds" Тијана Илиевска, Кристина Николова, Андреа Милеска, Ангела Василеска
"Engineering Avengers" Стефани Гелева, Тамара Котевска, Ивана Конеска, Владо Георгиевски
"Jetson" Никола Велковски, Филип Трајковски, Ана Мангаровска, Антонио Аврамовиќ
"Limitless" Марта Карличиќ, Филип Здравески, Стефан Котевски, Антонија Велкоска
"NeedCoffee" Марија Саздовска, Дамјан Пециоски, Симона Трајковска, Сара Папазова
"PEGASUS" Војдан Андонов, Стефани Јосифовска, Стефан Костов, Дејан Димитриев

Team Design

Тим Учесници
"Circuit Breakers" Христина Петреска, Ангела Ѓорѓеска, Кристина Савевска, Симона Петравиќ
"Fantastic Four" Филип Костадинов, Иван Костовски, Александар Бошков, Давид Ордевски
"LimitBreakers" Иван Пејчиноски, Јовица Перевски, Дејан Пејчиноски, Филип Макрадули
"Pukanki" Сандра Ампова, Ана Ампова, Костадин Гетов, Теа Вељковиќ
"The Brainiacs" Драгана Стојановска, Викторија Јорданова, Тамара Митевска, Андреј Кедиоски
"The Meeseeks" Јасна Станисављевиќ, Александар Цоневски, Калина Трајаноска, Елена Стефановска

Локален настан за едукација

ТЕМА: “Project Based Learning - Европа наспроти Македонија”


Л окален настан за едукација

Како се одвива учењето преку проекти во нашата земја, како метод со којшто учениците истражуваат сложени прашања со користење на различни извори на учење, наспроти Европа? Дали постои можност за развивање на ваков проширен истражувачки процес, структуриран околу коплексно поставени прашања, овозможувајќи стекнување на различни знаења и вештини? Со цел на едно место да го добиеме мислењето од трите засегнати страни: универзитетите, студентите и компаниите, ова се дел од темите кои ќе бидат опфатени на овогодинешната панел дискусија. Овој настан ќе се одржи на 19 февруари во 12:00 часот.

Организатори

Meet the BEST board and EBEC challenge 2018 core team


Јордан Лазов
Главен организатор

Студент на Факултет за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ).
mail: jordanlazov970@gmail.com

Јана Владимирова
Главен организатор

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ).
mail: janavladimirova9@gmail.com

Еди Фрцовски
Fundraising responsible

Студент на Природно-математички Факултет (ПМФ).
mail: edifrcovski@gmail.com

Тале Факиќ
IT responsible

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ).
mail: talefakic@gmail.com

Ирина Чабуковска
Marketing responsible

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ).
mail: irina.chabukovska@gmail.com

Татјана Петковска
Logistics responsible

Студент на Факултет за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ).
mail: tatjanapetkovska98@gmail.com

Живко Серафимоски
Topic responsible

Студент на Технолошко-металуршки факултет (ТМФ).
mail: serafimoskizivko@gmail.com

Мила Куч
Public Relations & Social Media

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ).
mail: milakuch@gmail.com

Благојче Мојаноски
Local event on education

Студент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ).
mail: blagojche.mojanoski@gmail.com

XVII Борд на БЕСТ Скопје

Претседател: Марија Хорват
Потпретседател: Марин Малушовски
Секретар: Марија Панова
Човечки ресурси: Петра Прелоговски
Односи со компании: Андреа Темелковска
Маркетинг: Наталија Кркачева
ИТ: Емил Николовски

Партнери

Партнери на European BEST Engineering Competition за 2018-та година


Годишен партнер
Case study & Team Design

\

Контакт

Борд на Европски Студенти по Технологија – Скопје, Барака 5, Факултет за Електротехника и Информациски Технологии, Руѓер Бошковиќ бб, Карпош 2, 1000 Скопје, Македонија

 • Телефон: 02 306 6029
 • E-mail: skopje@best.org.mk
 • Веб сајт: www.best.org.mk

Јана Владимирова

+389 75 512 348
janavladimirova9@gmail.com

Јордан Лазов

+389 75 335 851
jordanlazov970@gmail.com